fbpx

Preču maiņa un atgriešana

Preču maiņa un atgriešana

 ATTEIKUMA TIESĪBAS

1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

2. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

3. MAGOMEL SIA Distances līguma noslēgšanas brīdī nosūta (uz patērētāja norādīto adresi pa e-pastu) vai pasūtījuma nodošanas brīdī izsniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja nosaukums (firma), adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts. Par atteikuma tiesību izmantošanu patērētājs paziņo MAGOMEL SIA, sūtot e-pastu, izmantojot Return of damaged products (Bojāto izstrādājumu atpakaļatdošana) formu.

Atteikuma nosūtīšana MAGOMEL SIA noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām,izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

4. Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

5. Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci MAGOMEL SIA (ja prece ir saņemta). MAGOMEL SIA pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. MAGOMEL SIA ir tiesīga neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai MAGOMEL SIA saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Patērētājs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.

Patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir atvēris preces iepakojumu vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu tas MAGOMEL SIA nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas. Par preces iepakojuma atvēršanu tiek uzskatīts fakts, ka ir ticis atvērts kosmētikas līdzekļa satura iepakojums.

6. Šajā sadaļā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

 

II PRECES ATPAKAĻATDOŠANAS TIESĪBAS

1. Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:

1.1. iegādājoties preci, nav ievērota patērētāja izvēles brīvība un viņa izteiktā griba (pasūtītājs ir saņēmis citu preci, nekā pasūtījis);

1.2. nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai tās cenu;

1.3. patērētājam pārdota nedroša vai līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

2. Patērētājam nav pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta patērētājam neizdarot pasūtījumu.

3. Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:

3.1. tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

3.2. tā nav derīga mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

3.3. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā MAGOMEL SIA uzrādījusi;

3.4. par to sniegta maldinoša, nepatiesa informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam;

3.5. tā ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

4. Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt MAGOMEL SIA, nosūtot e-pastu izmantojot Return of damaged products (Bojāto izstrādājumu atpakaļatdošana) formu, lai MAGOMEL SIA veic vienu no šādām darbībām:

4.1. attiecīgi samazina preces cenu;

4.2. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;

4.3. apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

4.4. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

5. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam.

6. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci, patērētājs nevar prasīt, lai MAGOMEL SIA atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

7. Ja MAGOMEL SIA nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, viņš par to informē patērētāju un atmaksā patērētājam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad MAGOMEL SIA saņēmusi patērētāja pasūtījumu.

Preču atpakaļatdošanas noteikumi ietver tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likums „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”.

Nedaudz vēstures par izsmalcinātām Marseļas ziepēm Fer à Cheval
Lietošanas Ieteikumi Marseļas ziepes Fer à Cheval
Bieži uzdotie jautājumi

Ērta piegāde

Jebkuras norēķinu metodes

Atbalsts 24/7

Kvalitātes nodrošināšana

Sazināties ar mums

Jautājumu gadījumā zvaniet mums +371 25128665 vai rakstiet mums e-pasta info@savon-de-marseille.lv Mūsu menedžeri sniegs konsultācijas par visiem interesējošiem jautājumiem.

    Start typing and press Enter to search

    Iepirkumu grozs

    Grozā nav neviena produkta.